Зміст

Передмова

ISO (Міжнародна Організація зі Стандартизації) є всесвітньою федерацією національних органів з питань стандартів (органів-членів ISO). Робота з підготовки міжнародних стандартів зазвичай здійснюється через технічні комітети ISO. Кожен орган-член, зацікавлений у питанні, щодо якого створено технічний комітет, має право бути представленим у цьому комітеті. Урядові та неурядову міжнародні організації також беруть участь у роботі ISO. ISO тісно співпрацює із Міжнародною Електротехнічною Комісією (ІЕС) з усіх питань електротехнічної стандартизації.

Процедури, що використовуються для розробки цього документа, та ті, які призначені для його подальшого обслуговування, описані в директивах ISO / ІЕС, частина 1. Зокрема, необхідно зазначити, що для різних типів документів ISO застосовуються різні критерії затвердження. Цей документ був складений відповідно до редакційних правил Директив ISO / ІЕС, частина 2 (див. www.iso.org/directives).

Зверніть увагу, що деякі елементи цього документа можуть бути предметом патентних прав. ISO не несе відповідальності за виявлення будь-яких або всіх таких патентних прав. Деталі щодо будь-яких патентних прав, виявлених під час розробки документу, будуть міститись у Вступі та/або в переліку отриманих ISO патентних декларацій (див. www.iso.org/patents).

Будь-яке комерційне найменування, яке використовується в цьому документі, є інформацією, наданою для зручності користувачів, і не є її схваленням.

Для пояснення добровільного характеру стандартів, значення специфічних термінів та виразів ISO, пов'язаних з оцінкою відповідності, а також інформації про дотримання ISO принципів Всесвітньої, Торгової Організації (WTO) в Технічних Бар'єрах у Торгівлі (ТВТ) дивіться www.iso.org/iso/foreword.html.

Цей документ був підготовлений Технічним комітетом ISO / ТС 258, Управління проєктами, програмами та портфелями.

Будь-які відгуки чи запитання щодо цього документа повинні бути спрямовані до національного органу зі стандартів користувача. Повний перелік таких органів ви можете знайти на www.iso.org/members.html.

Вступ

Цей документ надає керівництво людям, які беруть участь в управлінні проєктами, програмами та портфелями. Він описує терміни, які використовуються в документах, автором яких є Технічний комітет ISO / ТС 258, Управління проєктами, програмами та портфелями, і які відповідають будь-якому з наступних критеріїв:
— Термін є специфічним для управління проєктами, програмами та портфелями;
— Термін є загальновживаним, але використовується у специфічному чи унікальному значенні у даному контексті;
— Термін міститься в словниках, які визнаються ISO, проте не має визначення яке б відповідало вживанню в даному контексті.

Цей документ містить визначення, які використовується більшістю організацій з управління проєктами, у більшості випадків. Термін може мати інше значення в організації, яка не відповідає цьому документу.

В той час, як окремі словники для врядування та управління проєктами, програмами та портфелями забезпечують зрозумілість у термінах, загальновживана лексика виявляє той факт, що термін може бути зрозумілим лише в контексті, у якому він використовується. Контекст може бути розділений на "Галузі", "Дисципліну управління" та "Області застосування", як показано на Малюнку 1.

Малюнок 1 - Як термін отримує значення в контексті

Цільова аудиторія цього документу включає, але не обмежується, наступними групами:
а) Виконавчі керівники та особи які задіяні у якості спонсорів на проєктах, програмах чи портфелях;
б) Особи які здійснюють управління проєктами, програмами чи портфелями;
в) Особи які залучені у роботі та управлінні Офісом Управління Проєктами;
г) Розробники національних чи організаційних стандартів.

Цей документ доповнює терміни та визначення в ISO 21500:2012, ISO 21503:2017, ISO 21504:2015, ISO 21505:2017, ISO 21508:2018 та ISO 21511:2018.

Документ узгоджено з ISO 704:2009, ISO 860:2007, ISO 1087-1:2000, ISO 1951:2007, ISO 10241-1:2011, ISO 10241-2:2012, ISO 12615:2004, ISO 15188:2001.

1 Вміст

Цей документ визначає терміни, які використовуються в галузі управління проєктами, програмами та портфелями. Він може використовуватися будь-яким типом організації, включаючи державні та приватні, будь-якого розміру чи сектора, а також будь-який тип проєкту, програми чи портфоліо за рівнем складності, розміру чи тривалості.

2 Нормативні посилання

Цей документ не містить нормативних посилань.

3 Терміни та визначення

ISO та ІЕС підтримують технологічні бази даних для використання в стандартизації за наступними адресами:
— ISO Online browsing platform: доступна на https://www.iso.org/obp
— ІЕС Electropedia: доступна на http://www.electropedia.org/

3.1
правило 100% (100 % rule)
принцип, за яким для завершення проєкту (3.59) чи програми (3.50) всі задачі ієрархічної структури робіт (3.87), повинні бути виконані.
Примітка: Правило 100% застосовується до «батьківських» та «дочірніх» елементів. «Дочірній» рівень декомпозиції ієрархічної структури робіт дорівнює 100% роботи, яка представлена на «батьківському» рівні.

3.2
операція (activity)
окрема частина роботи, яку потрібно зробити для завершення проєкту (3.59) чи програми (3.50).
Примітка: Також може бути елементом роботи.

3.3
фактична вартість (actual cost)
фактична вартість виконаних робіт (actual cost of work performed)
Витрати, що були здійснені для виконання робіт

3.4
сфера застосування (application area)
категорія проєктів (3.59), що загалом мають спільне спрямування продукту, клієнта чи сектора

3.5
базовий план (baseline)
еталонний зразок для порівняння, який використовують для моніторингу та контролю за виконанням

3.6
вигода (benefit)
створена перевага, цінність чи інший позитивний ефект

3.7
бюджет по завершенню (budget at completion)
загальна прогнозована вартість виконання робіт, пов’язаних з пакетом робіт (3.90), операцією (3.2) або контрольним рахунком (3.14)

3.8
бізнес-кейс (business case)
задокументоване обґрунтування на підтримку прийняття рішення про зобов’язання щодо початку проєкту (3.59), програми (3.50) чи портфеля (3.42)

3.9
реєстр змін (change register)
запис усіх виявлених у проєкті (3.59) змін та їхніх властивостей

3.10
запит на зміну (change request)
документація, що визначає запропоновані зміни до проєкту (3.59)

3.11
план комунікацій (communication plan)
задокументовані опис та комунікаційні потреби стейкхолдерів (3.79)

3.12
управління конфігурацією (configuration management)
застосування процедур з метою контролю, співвідношення та підтримки документації, специфікацій та фізичних атрибутів.

3.13
контроль (control)
порівняння фактичного виконання робіт із запланованим, аналіз відхилень та виконання необхідних корегуючих або запобіжних дій

3.14
контрольний рахунок (control account)
точка управлінського контролю, в якій інтегрують зміст, бюджет, фактична вартість (3.3) та розклад проєкту (3.59) або програми (3.50), пакету робіт (3.90) або операції (3.2)

3.15
корегуюча дія (corrective action)
напрям та операція (3.2) для модифікації виконання робіт задля приведення результатів у відповідність із планом

3.16
відхилення вартості (cost variance)
міра виконання вартості на проєкті (3.59)

3.17
стиснення (crashing)
техніка ущільнення розкладу, що передбачає скорочення тривалості операції (3.2), групи операцій або проєкту (3.59) шляхом збільшення кількості ресурсів.

3.18
критичний шлях (critical path)
послідовність операцій (3.2), які визначають найранішу можливу дату завершення проєкту (3.59) або фази

3.19
результат, що постачається (deliverable)
унікальний та такий, що може бути перевірений, матеріальний чи нематеріальний результат запланованої операції (3.2)

3.20
здобута цінність (earned value)
бюджетна вартість виконаних робіт (budget cost of work performed)
цінність виконаної роботи, виражена через визначений для цієї роботи бюджет

3.21
управління здобутою цінністю (earned value management)
метод, який об’єднує обсяг проєкту (3.59) чи програми (3.50), фактичну вартість (3.3), бюджет та розклад для оцінки прогресу та виконання

3.22
оцінка по завершенні (estimate at completion)
прогноз загальної вартості для завершення робіт проєкту (3.59), програми (3.50), пакету робіт (3.90) чи операції (3.2)

3.23
оцінка до завершення (estimate to complete)
прогноз вартості робіт, що залишились до завершення проєкту (3.59), програми (3.50), пакету робіт (3.90) чи операції (3.2)

3.24
функційна ієрархічна структура (functional breakdown structure)
декомпозиція функцій, необхідних для виконання елементів робіт проєкту (3.59) чи програми (3.50)

3.25
врядування (governance)
принципи, політики та стандарти, відповідно до яких керують організацією та контролюють її

3.26
орган врядування (governing body)
особа, група чи організація, відповідальна за врядування (3.25) організації, організацій або частини організації

3.27
перегляд інтегрованого базового плану (integrated baseline review)
оцінка з метою однакового розуміння базового плану вимірювання виконання (3.40) для затвердження технічного змісту проєкту (3.59) чи програми (3.50)

3.28
затримка (lag)
атрибут, який застосовують до логічного зв'язку для відтермінування початку або завершення операції (3.2)

3.29
випередження (lead)
атрибут, який застосовують до логічного зв'язку для прискорення початку або завершення операції (3.2)

3.30
засвоєні уроки (lesson learned)
знання, отримані упродовж проєкту (3.59), програми (3.50) або портфеля (3.42), які показують, як діяли (або як слід діяти) щодо подій з метою вдосконалення виконання в майбутньому

3.31
рішення "зробити чи купити" (make-or-buy decision)
прийняття рішення створювати продукт, роботу чи послугу всередині організації чи купувати у зовнішньої сторони

3.32
інформаційна система управління (management information system)
апаратне та програмне забезпечення для збору інформації, аналізу та звітності про показники проєкту (3.59) і програми (3.50)

3.33
управлінський резерв (management reserve)
сума бюджету за межами базового плану вимірювання виконання (3.40), яка резервується з метою управлінського контролю для реагування на непередбачувані події чи операції, що входять до обсягу проєкту

3.34
віха (milestone)
значна точка, яка уже запланована або буде запланована, в проєкті (3.59), програмі (3.50) чи портфелі (3.42)

3.35
мережевий розклад (network schedule)
діаграма мережевого розкладу (network schedule diagram)
діаграма логіки (logic diagram)
діаграма логіки мережі (network logic diagram)
графічне представлення із зазначенням логічної послідовності та взаємозалежності елементів робіт проєкту (3.59) чи програми (3.50)

3.36
нагода (opportunity)
виникнення ризику (3.72), який може мати сприятливий вплив

3.37
ієрархічна структура організації (organizational breakdown structure)
декомпозиція керівної команди організації або керівної команди, яка виконує роботу проєкту (3.59) або програми (3.50)
Примітка: Ієрархічна структура організації може включати партнерство або субпідряд. Її використовують для ілюстрації взаємозв'язку між проєктними чи програмними операціями та організаційними підрозділами, які будуть керувати або виконувати робочі операції.

3.38
батьківський елемент (parent element)
робота, розкладена на два або більше елементи робіт нижчого рівня

3.39
вимірювання виконання (performance measurement)
кількісні одиниці виміру, які використовують з метою вимірювання прогресу

3.40
базовий план вимірювання виконання (performance measurement baseline)
загальний розподілений у часі обсяг роботи та бюджетного плану, який слугує основою для порівняння виконання проєкту (3.59) або програми (3.50), за виключенням управлінського резерву (3.33)

3.41
запланована цінність (planned value)
бюджетна вартість запланованих робіт (budgeted cost of work scheduled)
поетапний бюджет (3.84), який затверджено для запланованої роботи

3.42
портфель (portfolio)
колекція компонентів портфеля (3.52), згрупованих разом для сприяння управлінню ними для досягнення стратегічних цілей

3.43
компонент портфеля (portfolio component)
проєкт (3.59), програма (3.50), портфель (3.42) або інша подібна робота

3.44
врядування портфеля (portfolio governance)
принципи, політики та процедури, за допомогою яких затверджують портфель (3.42) та спрямовують його на досягнення стратегічних цілей

3.45
управління портфелями (portfolio management)
операції, скоординовані для управління та контролю за досягненням стратегічних цілей

3.46
керівник портфеля (portfolio manager)
підзвітна особа, призначена відповідальною за портфель (3.42) для досягнення стратегічних цілей

3.47
план портфеля (portfolio plan)
задокументований опис відповідності портфеля (3.42) стратегічним цілям та інтегрованим базовим планам (3.5)

3.48
воронка портфеля (portfolio pipeline)
перелік можливостей, що розглядаються для відбору як компоненти портфеля (3.43)

3.49
ієрархічна структура продукту (product breakdown structure)
декомпозиція продукту на його складові частини

3.50
програма (programme)
група компонентів програми (3.52), якими скоординовано керують задля реалізації вигод (3.6)

3.51
вигоди програми (programme benefit)
оцінюваний результат, який стейкхолдери (3.79) програми (3.50) вважають перевагою та який сприяє досягненню цілей програми

3.52
компонент програми (programme component)
проєкт (3.59), програма (3.50) або інша подібна робота

3.53
врядування програмою (programme governance)
принципи, політики та процедури, за допомогою яких затверджують програму (3.50) та управляють нею з метою реалізації визначеної вигоди (3.6)

3.54
управління програмами (programme management)
операції, скоординовані для управління та контролю за реалізацією визначених вигод (3.6) та результатів, що постачаються (3.19)

3.55
керівник програм (programme manager)
підзвітна особа, призначена відповідальною за програму (3.50) для реалізації визначених вигод (3.6) та результатів, що постачаються (3.19)

3.56
план програми (programme plan)
задокументований опис інтегрованих технічних та управлінських базових планів (3.5), яких слід дотримуватись в програмі (3.50)

3.57
звіт про виконання робіт (progress report)
звіт про поточний статус та роботу, виконану протягом визначеного періоду часу

3.58
прогресивна деталізація (progressive elaboration)
прогресивна декомпозиція (progressive decomposition)
ітераційний процес для підвищення рівня деталізації, що визначений протягом життєвого циклу проєкту (3.59) або програми (3.50)

3.59
проєкт (project)
тимчасова діяльність, створена для вироблення узгоджених результатів, що постачаються (3.19)

3.60
врядування проєктом (project governance)
принципи, політики та процедури, за допомогою яких затверджують проєкт (3.59) та спрямовують його на створення узгоджених результатів, що постачаються (3.19)

3.61
управління проєктами (project management)
операції, скоординовані для управління та контролю за виконанням узгоджених результатів, що постачаються (3.19)

3.62
офіс управління проєктами (project management office)
функційна або організаційна структура, що сприяє управлінню проєктами (3.59)

3.63
керівник проєкту (project manager)
особа, призначена керувати командою проєкту (3.59) і бути підзвітною та відповідальною за узгоджені результати проєкту, що постачаються (3.19)

3.64
план проєкту (project plan)
задокументований опис технічних та управлінських базових планів (3.5), яких слід дотримуватись в проєкті (3.59)

3.65
обсяг проєкту (project scope)
це затверджені роботи для досягнення узгоджених результатів, що постачаються (3.19)

3.66
опис обсягу проєкту (project scope statement)
задокументований детальний опис обсягу проєкту (3.65)

3.67
забезпечення якості (quality assurance)
планові та систематичні дії, необхідні для забезпечення належної впевненості, що процес, оцінка чи послуга відповідають заданим вимогам до якості

3.68
контроль якості (quality control)
оцінка конкретних результатів з метою визначення відповідності встановленим стандартам та ідентифікації кроків для усунення незадовільних показників

3.69
план якості (quality plan)
задокументований опис вимог до якості проміжних та кінцевих результатів, що постачаються (3.19)

3.70
ієрархічна структура ресурсів (resource breakdown structure)
декомпозиція персоналу, обладнання, матеріалів та інших активів

3.71
матриця розподілу відповідальності (responsibility assignment matrix)
задокументована структура, яка показує розподіл делегованих робочих обов'язків призначених для поставки обсягу або вигід (3.6).

3.72
ризик (risk)
невизначена подія чи сукупність подій, що потенційно мають позитивний чи негативний вплив

3.73
ієрархічна структура ризиків (risk breakdown structure)
декомпозиція загроз та нагод для проєкту (3.59) чи програми (3.50)

3.74
реакція на ризик (risk response)
задокументовані дії щодо виявленого ризику (3.72)

3.75
толерантність до ризику (risk tolerance)
визначений та прийнятий пороговий рівень впливу ризику (3.72), перевищення якого вимагає реакції на ризик (3.74)

3.76
планування методом хвилі, що набігає (rolling wave planning)
форма прогресивної деталізації (3.58), в якій планування виконується по фазах чи часових проміжках.

3.77
розповзання обсягу (scope creep)
незатверджене та неконтрольоване збільшення обсягу проєкту (3.65)

3.78
спонсор (sponsor)
особа, яка несе відповідальність за отримання ресурсів та прийняття управлінських рішень з метою досягнення успіху

3.79
стейкхолдер (stakeholder)
особа, група осіб або організація, які мають інтерес до, можуть впливати на, перебувати під впливом або вважати себе під впливом будь-якого аспекту проєкту (3.59), програми (3.50) або портфеля (3.42)

3.80
реєстр стейкхолдерів (stakeholder register)
дані щодо визначених стейкхолдерів (3.79) та їхніх характеристик

3.81
відповідність до стратегії (strategic alignment)
зв'язок цілей та компонентів портфелю (3.42) зі стратегією.

3.82
технічне виконання (technical performance)
оцінка результатів функціоналу або можливостей, що були досягнуті в проєкті (3.59) або програмі (3.50) протягом їх реалізації
Примітка: може бути поступовим

3.83
загроза (threat)
ризик (3.72), виникнення якого матиме негативний вплив

3.84
поетапний бюджет (time-phased budget)
розподілення вартості виконання робіт протягом визначених проміжків часу або фаз

3.85
нерозподілений бюджет (undistributed budget)
вартість виконання затверджених робіт, яка не була розподілена на контрольний рахунок (3.14)

3.86
відхилення по завершенні (variance at completion)
різниця між бюджетом по завершенні (3.7) та оцінкою по завершенні (3.22)

3.87
ієрархічна структура робіт (work breakdown structure)
декомпозиція визначеного обсягу проєкту (3.59) або програми (3.50) на щораз нижчі рівні, що складаються з елементів робіт

3.88
словник ієрархічної структури робіт (work breakdown structure dictionary)
документ, який описує кожен елемент ієрархічної структури робіт (3.87)

3.89
елемент ієрархічної структури робіт (work breakdown structure element)
робота на зазначеному рівні, яка є або батьківським елементом (3.38), або дочірнім елементом

3.90
пакет робіт (work package)
одна або кілька груп пов’язаних операцій, які перебувають в межах одного контрольного рахунку (3.14)

Перелік використаних документів

[1] IS0704:2009, Terminology work — Principles and methods
[2] ISO 860:2007, Terminology work — Harmonization of concepts and terms
[3] ISO 1087-1:2000, Terminology work — Vocabulary — Part 1: Theory and application
[4] ISO 1951:2007, Presentation/representation of entries in dictionaries — Requirements, recommendations and information
[5] ISO 10241-1:2011, Terminological entries in standards — Part 1: General requirements and examples of presentation
[6] ISO 10241-2:2012, Terminological entries in standards — Part 2: Adoption of standardized terminological entries
[7] ISO 12615:2004, Bibliographic references and source identifiers for terminology work
[8] ISO 15188:2001, Project management guidelines for terminology standardization
[9] ISO 21500:2012, Guidance on project management
[10] ISO 21503:2017, Project, programme and portfolio management — Guidance on programme management
[11] ISO 21504:2015, Project, programme and portfolio management — Guidance on portfolio management
[12] ISO 21505:2017, Project, programme and portfolio management — Guidance on governance
[13] ISO 21508:2018, Earned value management in project and programme management
[14] ISO 21511:2018, Work breakdown structures for project and programme management